Hathor Mie op de wereld meditatie 5 november 2012

 

Geliefden, 

Ik ben Mie één van de afgevaardigden van het Leeuwen Volk jullie bekend als de Hathors op planeet aarde.

Ik kan enkel spreken in naam van heel mijn volk, onze dankbaarheid is niet in menselijke begrippen of in menselijke woordenschat weer te geven.

Dank U, Dank U, elk individu in deze prachtige samenwerking over heel de wereld, Dank U om te zijn wie u bent.

Dank U om gevolg te geven aan de roep van uw hart die voortkomt uit de impuls van de ziel die jij bent.

Dank U om deze correcte keuze neer te zetten, deze correcte keuze die overeen komt met de keuze van wie jij bent als ziel.

Dank U voor jouw intentie om te kiezen in samenwerking te gaan, Dank U om te zijn wie jij bent.

Wij kennen elkaar, reeds heel lang, eonen geleden hebben wij mekaar reeds ontmoet, de keuze om samen te werken in de opbouw van planeet aarde en de constructies die kosmisch hier aan verbonden zijn, lag toen reeds vast.

Dank U om te kiezen om in deze incarnatie vorm aanwezig te willen zijn om mee deze afronding, deze eindfase van deze cyclus te helpen voorbereiden, te helpen bewerkstelligen, dank U.

Ga dus door in dit volle vertrouwen zoals je dit vanavond weerom hebt mogen ervaren.

Blijf in je waardering, blijf in je dankbaarheid, blijf bij de waarheid in jouw hart.

Dank U.

 

Ik ben Hathor Mie.

NamastéBy Mie Gave Hathor on the world of meditation 11.05.2012.

Beloved, I am Mie one of the delegates of the Lions People you known as the Hathors on planet earth.
I can only speak on behalf of all my people, our gratitude is not human or concepts in human vocabulary display.
Thank You, Thank You, each individual in this wonderful collaboration throughout the world, Thank you to be who you are.
Thank you to act on the call of your heart that comes from the impulse of the soul that you are.
Thank you to those correct choices to put down, the correct choice that corresponds to the choice of who you are as a soul.
Thank you for your intention to opt in cooperation going, Thank you to be who you are.
We know each other, already long, eons ago we already met each other, the choice to collaborate in the construction of planet Earth and the cosmic structures here are applicable, then was already fixed.
Thank you for choosing to form present in this incarnation to want to join this rounding, the final phase of this cycle to help prepare, to help with, thank you
So go through this in full confidence as you may have experienced this once again tonight.
Stay in your valuation, stay in your gratitude, stick to the truth in your heart.
Thank you

I'm Hathor Mie.
Namaste

 

 

Terug naar channelingen