Home - Nadine - Walter - Lu Jong - Rental Rooms- Events GWWC - Calender - Contact - Privacy Terms

 

Great White Whale Center -  Actual association

  • Facebook - grijze cirkel

De parel van wijsheid ontwaken

Initiatie door de Sophia van wijsheid

 

Deze inwijding opent de parel van wijsheid in je bewustzijn. Judith zal zich openen voor het onsterfelijke goddelijke bewustzijn van de Sophia van wijsheid en haar essentie kanaliseren via de hartresonantie. We zullen een infusie ontvangen van de essentie van de Sophia van Wijsheid van de schepping en het natuurlijke goddelijke principe van mededogen wakker maken in je bewustzijn. Het initiëren is bedoeld om je ascensieproces te versnellen en je te openen naar een nieuw niveau van Eenheid.

 

Boodschap van de Sophia van wijsheid:

“Elk individu heeft een kans om een ​​conflicterende relatie aan te gaan, die een onenige realiteit creëert of om te ontwaken voor de bio-energetica van de Schepping die een organische bewustzijnskracht is.

 De menselijke geest probeert actie te ondernemen en motiveert de persona om een ​​geloofssysteem aan te passen van een ideologie waarvan de realiteit afhankelijk is, juiste en verkeerde actie en de gevolgen van gedrag. Binnen de menselijke psyche is er een parel van wijsheid. Het is natuurlijk. Het maakt deel uit van een kracht die de aarde en het evenwicht van de ecosystemen heeft gecreëerd of wat je de levenscyclus noemt.

Binnen de Parel van Wijsheid is de essentie van mededogen. Mededogen is groter dan de behoefte voor mensen om controle te hebben over hun bestemming of controle over anderen. Mededogen is de leem van bewustzijn. Mededogen ontwikkelt zich vanuit de bron van Oneindige Eenheid die de liefde is die de Schepping heeft gevormd en het bewustzijn van de menselijke ziel heeft gevormd.

 

Awakening the Pearl of Wisdom: Initiation by the Sophia of Wisdom

This initiation opens the Pearl of Wisdom within your consciousness.  Judith will open to the Immortal Divine Consciousness of the Sophia of Wisdom and channel her essence through the heart resonance.  We will receive an infusion of the essence of the Sophia of Wisdom from Creation awakening the natural divine principle of compassion within your consciousness.  The initiating is intended to accelerate your ascension process and open you to a new level of Oneness.
 
Message from the Sophia of Wisdom:
“Each individual has an opportunity to engage in conflicting relationship, which creates discordant reality or to awaken to the bio energetics of Creation that is an organic force of consciousness.
 The human mind seeks to take action, motivating the persona to adapt a belief system of an ideology that reality is dependent on, right and wrong action and the consequences of behavior. Within the human psyche there is a Pearl of Wisdom. It is natural. It is part of a force that created the Earth and the balance of the ecosystems or what you call the cycle of life.
Within the Pearl of Wisdom is the essence of compassion. Compassion is greater than the need for humans to have control of their destiny or control of others.  Compassion is the loam of consciousness. Compassion evolves from the source of Infinite Oneness that is the love that formed Creation and formed the consciousness of the human soul. 
 

 

Dit alles in de workshop van zaterdag 19 oktober 2019

Van 11.00 tot 16.00u

Gelieve op tijd aanwezig te zijn.

Bijdrage in de kosten 75€  (buffet lunch , drank en versnaperingen inbegrepen)

Waneer je de beide workshops volgt  krijg je 5€ korting.

Betalen ter plaatse.

Inschrijven