top of page

Privacy voorwaarden

1.     Algemeen

Het Great White Whale Center ( de feitelijke vereniging ) hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•      Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•      De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

•      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

•      Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Als Feitelijke vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

greatwhitewhalecenter@gmail.com

 

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door de feitelijke vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

         

  • Reden waarom: om u te informeren van onze events en ander gelijkaardige events via nieuwsbrieven (mail) 

  • Wanneer u zich inschrijft voor evenementen of workshop’s

  • Inspiratiemomenten

 

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jouw vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

Identificatiegegevens voor nieuwsbrieven : naam, voornaam, e-mail

- Indien u klant bij ons bent waar wij factuur moeten schrijven, ook firma naam, btw nummer en adres
- Indien u inschrijft voor een evenement: Naam, Voornaam, Tel nummer en e-mail ( deze worden na afloop van het        evenement verwijderd uit onze gegevens )

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door ons zelf en alleen de mailadressen en uw naam worden hierop verwerkt 

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatvorm. Door op ‘abonneren op lijst’ te klikken en het formulier in te dienen erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het privacybeleid en de voorwaarden van mailChimp

Voor één op één mailing gebruiken wij Gmail die wij ook extra beveiligd hebben met dubbele code.

 

 1.4 Verstrekking aan derden

 Indien nodig aan officiële instanties, indien ze er om vragen.

Wij geven geen persoonsgegevens door , als iemand jou wenst te contacteren, gaan we eerder u contacteren met deze vraag, zo kiest u zelf of u reageert of niet en welke gegevens u deelt. Verkopen van gegevens doen we zeker niet.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  

Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

1.6 Bewaartermijn

Great White Whale Center bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Great White Whale Center verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na afsluiting van het dossier.

 

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

•      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•      Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•      We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  

Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

In de voettekst onder elke mailing die u van ons ontvangt kan je, je onmiddellijk uitschrijven door op de link te klikken 'uitschrijven'.

 

1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

1.10   Wijziging privacyverklaring 

Great White Whale Center kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018.

bottom of page